Dažniausiai užduodami klausimai

Pirminiam situacijos vertinimui prašome užpildyti žalos registracijos formą. Gavus jūsų duomenis su Jumis susisieksime situacijos aptarimui. Aptarus situaciją ir susitarus dėl atstovavimo, atliksime visus veiksmus žalos kompensacijai gauti ikiteisminėje stadijoje: įvertinsime jūsų turimus dokumentus, padėsime surinkti ar surinksime reikiamus įrodymus, teiksime pretenziją, bendrausime ir vesime derybas su atsakingu asmeniu dėl žalos atlyginimo. Informuosime jus apie eigą.

Pildant žalos atlyginimo registracijos formą siūlome pateikti visus su žalos atveju susijusius jūsų turimus dokumentus: fotografijas (žalos fiksavimas), išrašus iš medicininių dokumentų, protokolus, deklaracijas, išlaidų sąskaitas ir kvitus, specialistų išvadas, negautas pajamas patvirtinančius dokumentus ir kt.

Žalos registracijos formą gali pildyti kiekvienas manantis, jog jis ar jo atstovaujamas asmuo patyrė žalą, kuri turi būti atlyginta. Gavus jūsų duomenis apie žalą, atliksime pirminį situacijos vertinimą ir su jumis susisieksime situacijos aptarimui.

Su mumis galite susisiekti užpildant žalos registracijos formą. Taip pat mums galite rašyti el. pašto adresu info@zalosatlyginimas.lt ar kitais svetainėje nurodytais kontaktais.

Kiekvienas atvejis skirtingas ir individualus. Žalos kompensacijos išieškojimo trukmė priklauso nuo situacijos sudėtingumo, taip pat nuo atsakingo už žalos atlyginimą asmens geranoriškumo, noro tartis. Pagal mūsų turimą patirtį žalos išieškojimas gali trukti nuo 1-2 mėnesių iki 4-6 mėnesių. Sudėtingais atvejais trukmė gali būti ilgesnė.

Esant pakankamai įrodymų dėl patirtos žalos bei žinant atsakingą už žalos atlyginimą asmenį, yra didelė tikimybė, jog gausite norimą žalos kompensaciją. Tam, kad būtų tinkamai įvertinta žalos atlyginimo tikimybė, siūlome užpildyti žalos registracijos formą ir pateikti dokumentus, susijusius su patirta žala.

Dažniausiai mūsų paslaugų užmokesčio dydis priklauso nuo bylos baigties, jeigu tai neprieštarauja advokatų veiklos principams. Tai yra, pirminį situacijos vertinimą atliekame nemokamai, o toliau – dažniausiai pretenziją už žalą atsakingam asmeniui pateikiame, vedame derybas ir jus atstovaujame už tai neprašydami atskiro atlygio, jį įskaičiuojant į „sėkmės mokestį“. Atitinkamai, kol kompensacija nėra išieškoma iš žalos kaltininko, tol mes neprašome jokio užmokesčio.

Sėkmės atveju gavus žalos atlyginimą, priklausomai nuo kiekvieno individualaus atvejo, taikomas 20-30% sėkmės mokestis nuo išieškotos kompensacijos sumos. Šis sėkmės mokestis bus atskaitomas nuo kompensacijos, kurią sumokės už žalą atsakingas asmuo.

Nepasiekus taikaus susitarimo dėl žalos atlyginimo, gali būti reikalingas teisminis procesas. Tokiais atvejais informuosime jus atskirai apie teisminio proceso būtinumą bei atstovavimo teisminiame procese sąlygas.

Žalą patyręs asmuo turi teisę kreiptis į ekspertus dėl padarytos žalos dydžio nustatymo.

Siekiant patiems nustatyti žalos dydį, svarbu įvertinti šias aplinkybes:

  • Sunaikinto turto žalos dydis nustatomas pagal sunaikinto turto vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po nelaimingo atsitikimo. Turtas laikomas sunaikintu, kai jį remontuoti ekonomiškai netikslinga.
  • Turo sugadinimo atveju, kai turtą remontuoti ekonomiškai tikslinga, žalos atlyginimo dydis nustatomas pagal patirtas remonto išlaidas atkuriant sugadintą turtą.
  • Kai žala padaryta asmens sveikatai, turi būti įvertinama visa dėl sveikatos sužalojimo asmens patirta žala. Tokiu atveju nuostolius sudaro negautos pajamos, kurias žalą patyręs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos ir kitos sveikatai grąžinti būtinos išlaidos).
  • Žalą, atsiradusią dėl gyvybės atėmimo, sudaro laidojimo ir su tuo susijusios išlaidos bei išlaidos žalos atlyginimui dėl maitintojo netekimo. Asmenims, turintiems teisę į žalos atlyginimą netekus maitintojo, atlyginama ta mirusiojo pajamų dalis, kurią jie gavo ar turėjo teisę gauti mirusiajam esant gyvam. Teisę į žalos atlyginimą turi asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą (nepilnamečiai vaikai, sutuoktinis, nedarbingi tėvai ar kiti faktiniai nedarbingi išlaikytiniai), taip pat mirusiojo vaikas, gimęs po jo mirties.
  • Žalą patyrusio asmens negautos pajamos, kurias jis būtų gavęs, jeigu nebūtų sugadintas ar sunaikintas jo turtas, apskaičiuojamos atsižvelgiant į dokumentus, įrodančius nukentėjusio pajamas, turėtas iki turto sugadinimo ar sunaikinimo, dokumentus, įrodančius pajamas, kurias jis būtų realiai gavęs, jeigu nebūtų sugadintas ar sunaikintas jo turtas, dokumentus, įrodančius ryšį tarp turto ir pajamų gavimo, dokumentus, įrodančius negalėjimo naudotis sugadintu ar sunaikintu turtu trukmę, ir kitus nukentėjusio trečiojo asmens ar kitų asmenų pateiktus dokumentus, įrodančius nukentėjusio trečiojo asmens dėl turto sugadinimo ar sunaikinimo negautas pajamas.

Neturtinės žalos dydis nėra ribojamas įstatymų nuostatomis (nėra fiksuotų neturtinės žalos atlyginimo sumų) ir kiekvienu atveju vertinamas pagal individualią situaciją. Sprendžiant dėl neturtinės žalos dydžio svarbu įvertinti žalos mastą, nepatogumus, skausmą ir išgyvenimus, kuriuos patyrėte dėl padarytos žalos, žalos pasekmes ir liekamuosius reiškinius, žalą padariusio asmens kaltę.

Svarbu žinoti, kad bendroji senatis ieškiniams dėl padarytos žalos atlyginimo yra 3 metai. Tačiau ši taisyklė turi tam tikrų išimčių kaip kad vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams.

Susisiekite su mumis ir mes pasakysime, ar jūsų atveju taikytina išimtis.

Žalos kompensacijos išieškojimo sėkmė priklauso nuo įrodymų, kuriuos pavyksta surinkti apie žalos atvejį (žalos įvykdymo faktą, žalą padariusį ar atsakingą už žalą asmenį, patirtas išlaidas, nuostolius, patirtus sužalojimus, skausmą, išgyvenimus). Tad manant, kad papuolėte į situaciją, kurios metu patiriate žalą, būtinai tai fiksuokite turimomis priemonėmis: fotografuokite; filmuokite; įrašykite garsą; pokalbius; užsirašykite/pasižymėkite svarbias detales: laiką, vietą, įvykio liudininkus, kaltininko duomenis, įvykio aplinkybes; rinkite išlaidų kvitus ir sąskaitas; rinkite medikų bei kitų specialistų išvadas; rinkite visus duomenis ir dokumentus, kurie manote yra reikšmingi jūsų žalos atveju bei kt.

Svarbiausia tai, kad kol negausite išmokos iš už žalą atsakingo subjekto, jums nereiks mokėti už teisines paslaugas ikiteisminėje ginčo stadijoje (konsultacijas, pretenzijos parengimą, atstovavimą derybose ir kt.)!